Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. 10DAYS: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de klant aanbiedt, in het kader van deze voorwaarden de partij nader gespecificeerd in artikel 2;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met 10DAYS;
 3. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door 10DAYS georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en 10DAYS gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 7. Dag: iedere werkdag, uitgezonderd zaterdagen en zondagen of nationaal erkende feestdagen in Nederland;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of 10DAYS in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 
ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE VERKOPER
10DAYS B.V.
Toetsenbordweg 24-2
1033 MZ Amsterdam
webshop: www.10dayslifestyle.nl
e-mailadres: online@10dayslifestyle.nl
kvk-nummer: 62578286
btw-identificatienummer: NL854873594B01
 
ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 10DAYS en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen 10DAYS en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij 10DAYS zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
ARTIKEL 4 - HET AANBOD
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Waar 10DAYS  gebruik maakt van afbeeldingen vormen deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke  weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 10DAYS niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • de wijze waarop de klant voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan 10DAYS zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
 
ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de  10DAYS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft  10DAYS passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal 10DAYS daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. 10DAYS kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst indien  10DAYS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. 10DAYS zal bij het product of dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
 6. Het bezoekadres van de vestiging van 10DAYS waar de klant met klachten terecht kan;
 7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 9. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de  10DAYS deze gegevens al aan de klant heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 10. Persoonsgegevens verstrekt door de klant aan 10DAYS in het kader van de overeenkomst worden door 10DAYS enkel gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, en voor het doen van eventuele toekomstige aanbiedingen van voor de klant mogelijk interessante producten, tenzij de klant middels de button onder zijn webshop account expliciet heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. Persoonsgegevens van klant worden door 10DAYS niet verstrekt aan derden.
 
ARTIKEL 6A - HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN
 1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
 2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan 10DAYS retourneren, conform de door 10DAYS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
ARTIKEL 6B - HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN DIENSTEN
 1. Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14)dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door 10DAYS bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
ARTIKEL 6C - GEEN HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN 10DAYS E-GIFT CARDS

Op de 10DAYS E-Gift Card is geen herroepingsrecht van toepassing, deze kan niet geretourneerd worden. Bij het plaatsen van een bestelling met een digitale inhoud ga je in het bestelproces automatisch akkoord met de voorwaarden waarin producten met een digitale levering (je krijgt een e-mail met daarin de E-Gift Card) niet herroepen kunnen worden. E-Gift Cards kunnen tevens niet geretourneerd worden.


ARTIKEL 7 - KOSTEN  IN GEVAL VAN HERROEPING
 1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. De klant is aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van de producten ten gevolge van de retourzending.
 2. Indien de klant een bedrag betaald heeft ten behoeve van de levering van producten, zal  10DAYS dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop de klant het herroepingsrecht ten aanzien van de order inroept, terugbetalen.
 
ARTIKEL 8 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Het herroepingsrecht is uitgesloten in alle gevallen waarin de klant een expliciet verzoek heeft gedaan aan 10DAYS tot het leveren van de betreffende dienst. In het kader van deze voorwaarden wordt het plaatsen van een order  aangemerkt als een expliciet verzoek tot levering door de klant.
 
ARTIKEL 9 - DE PRIJS
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan 10DAYS producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de markt en waar  10DAYS geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Met uitzondering van de bepaling in artikel 9.1, zijn prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst alleen toegestaan indien 10DAYS dit bedongen heeft en:
 4. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 5. De klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
ARTIKEL 10 - CONFORMITEIT EN GARANTIE
 1. 10DAYS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. In geval de door 10DAYS geleverde producten niet voldoen aan bovengenoemde garantie, heeft de klant het recht op een vervangend product (mits beschikbaar) dan wel terugbetaling van het door klant betaalde bedrag.
 2. Een door 10DAYS, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van 10DAYS jegens 10DAYs kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst.
 
ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING
 1. 10DAYS zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan 10DAYS kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal 10DAYS  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zonder recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal 10DAYS het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal  10DAYS zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. In geval van het retourneren van een door 10DAYS geleverd vervangend artikel, zijn de kosten van retourzending voor rekening van 10DAYS.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij  10DAYS, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
ARTIKEL 12 - BETALING
 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van bevestiging van deze overeenkomst, waarbij in geval van het middels elektronische weg  tot stand komen van de overeenkomst deze periode van 14 dagen aanvangt op het moment van plaatsen van de order door klant..
 2. Betaling vindt plaats middels een ideal-module en/of via een payment provider met een beveiligde betalingsmodule. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 10DAYS te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de klant heeft 10DAYS, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING
 1. 10DAYS behandelt eventuele klachten overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 13.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij 10DAYS, nadat de klant de gebreken of gebrekkige uitvoering heeft geconstateerd.
 3. Bij 10DAYS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door 10DAYS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord meteen bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
ARTIKEL 14 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.
 
ARTIKEL 15 - GESCHILLEN
Op overeenkomsten tussen 10DAYS en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
 
ARTIKEL 16 - ONLINE AANBIEDERS
www.10dayslifestyle.nl, www.10dayslifestyle.de en www.10dayslifestyle.com zijn de enige exclusieve online aanbieders van 10DAYS. 10DAYS adviseert om enkel te bestellen via de 10DAYS online store of bij de aangesloten verkooppunten. Let op om niet te bestellen indien je twijfelt aan de authenticiteit van het verkooppunt. 10DAYS draagt hierin geen verantwoordelijkheid. Gelieve de site te melden via info@10dayslifestyle.nl.